Privacy & Cookie Statement

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft betrekking op alle bedrijven in Europa die persoonsgegevens verwerken.

Identiteit organisatie

A2SP respecteert de privacy van haar betrokkenen, zoals onze directe klanten (RDW erkenninghouders), bezoekers van de website, medewerkers, leveranciers en andere relaties. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens m.b.t. de nieuwe verordening AVG. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten van de websites van Automotive Application Services Provider B.V., hierna te noemen als “A2SP”.

Voor welke doeleinden verwerkt A2SP persoonsgegevens?

A2SP verwerkt persoonsgegevens voor: de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals u toegang te verlenen tot het beveiligde A2SP portaal, met een door A2SP verstrekte login (gebruikersnaam en wachtwoord) en het gebruik van onze producten en diensten. Als erkenninghouder is de klant gerechtigd om bij ons gebruik te maken van online RDW-diensten. Dit onderdeel van de website biedt klanten onder andere de mogelijkheid om online contactgegevens in te voeren en te wijzigen. U bent als klant zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Door het gebruik van de aangeboden diensten van A2SP door de klant stemt de klant in met de verwerking van de opgegeven persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Statement.

Servicedoeleinden;

zoals het contact opnemen naar aanleiding van vragen die zijn gesteld per email, telefoon en contactformulier.

Welke persoonsgegevens verzamelt A2SP?

A2SP verwerkt de persoonsgegevens die u als klant invult bij uw aanmelding als klant, op een door de klant getekende overeenkomst en/of contactformulier.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
Interactiegegevens zoals IP-adres, surf- en klikgedrag, contact met A2SP.
Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Voor de persoonsgegevens die u als klant verstrekt aan A2SP of die u zelf invult of wijzigt, bent u als klant zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actueel houden van de persoonsgegevens.
A2SP is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u als klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt A2SP persoonsgegevens?

A2SP verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. A2SP heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met derde partijen waarmee A2SP samenwerkt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). A2SP verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan het incassobureau TKB, wanneer u in gebreke blijft bij openstaande facturen, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van A2SP.

Hoe lang bewaart A2SP persoonsgegevens?

A2SP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Wat doet A2SP met cookies?

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

Voor welke doeleinden plaatst A2SP Cookies?

Onze Websites kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke Cookies

Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites en het gebruik van diensten mogelijk te maken.

Functionele Cookies

Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Website, zoals de mogelijkheid voor de klant om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Dit betekent dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van deze gegevens.

Analytische Cookies

A2SP gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites gebruiken. A2SP kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website verbeteren.

Welke (persoons)gegevens verzamelt A2SP via Cookies?

A2SP verzamelt het IP-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, Cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die de klant gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina de klant op A2SP website bent gekomen, wanneer en hoe lang de klant onze Website bezoekt of gebruikt, of de klant gebruik maakt van functionaliteiten van onze Website.

Hoe kunt u zich verzetten tegen Cookies?

U kunt het gebruik van Cookies desgewenst verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. In dat geval is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde functionaliteiten of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kunt u dit in de browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door te klikken op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A2SP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@a2sp.nl.

A2SP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk of via marketing@a2sp.nl.
Houd er rekening mee dan in sommige gevallen A2SP om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

A2SP B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Voor bovengenoemde en/of andere vragen verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via onze Servicedesk, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur, telefoonnummer: 030 – 261 91 96 of via marketing@a2sp.nl.

 

A2SP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. A2SP raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 25-05-2018 (09.00 uur).

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u direct meer informatie? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs via 030 – 261 91 96 of per e-mail servicedesk@a2sp.nl. Wij helpen u graag!